To je drobna knjiga o največji knjigi na svetu.Knjižica o Veliki piramidi v Egiptu.
Ta piramida je knjiga brez črk,
zgrajena iz kamenja,
a njeno kamenje ni povsem nemo.

Iz vsebine:
Piramide pri Gizi, prav blizu Kaira, so zagotovo najbolj nenavadne
kamnite stavbe tega sveta.
Ta tiha geometrijska telesa bi še dandanes delovala na nas skoraj
futuristično, ko bi bila ohranjena v vsej svoji izvirni lepoti in izdelavi.
Žal, tému ni tako. Zob tisočletij, predvsem pa mi sami, ljudje, smo jih
dodobra načeli. V zadnjih osmih stoletjih so te ogromne količine kam-
nitih blokov služile mestu Kairu kot nekakšen kamnolom za mestne
stavbe, palače, mostove…
Zaradi tega ne moremo danes več občudovati gladkih, iz svetlega
apnenca izdelanih zunanjih sten Keopsove piramide, v njeno stop-
ničasto drobovje pa zija na severni strani luknja, v katero se vsako-
dnevno steka reka turistov z vsega sveta.
Tudi druga, Kefrenova piramida, je v podobno žalostnem stanju.
Gledamo ji lahko razgaljena stopničasta rebra, prva vrsta iz črnega,
gladkega granita leži razmetana na tleh, le pod vrhom je ostalo nekaj pr-
votne zunanje obloge. In tudi tretja, Mikerinova piramida, ima veliko
udrtino na severni strani.
Na tej planoti pri Gizi stojijo tako tri večje piramide, pa še nekaj
manjših ob njih. Dve sta zares veliki in tudi največji v Egiptu, druga ob
drugi, kot dvojčici. Tretja je manjša in nekoliko odmaknjena proti ju-
gozahodu v puščavo.
Daleč najbolj znana je seveda največja, Keopsova piramida oziro-
ma piramida faraona Khufu-ja, imenovana tudi Velika piramida. O
njej je bilo že veliko napisanega in prav gotovo je to največkrat in naj-
bolj natančno izmerjen in premerjen gradbeni objekt na planetu.
Piramida Khufu je imela nekdaj osnovno stranico dolgo okrog 230 m,
danes je ta nekoliko krajša, piramida pa je visoka okrog 137 m. Ob ta-
ki osnovnici in ob naklonskem kotu stranskih stranic okrog 52º bi
dosegla polno višino okrog 146 ali 147 m. Vendar pa že stari viri govo-
rijo o tem, da je imela piramida prisekan vrh in se je zgoraj končala z
ravno, ploščato streho…

 © COPYRIGHT MIRKO ŠKIBIN 1994Vse pravice pridržane
CIP – Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
726.85 (620)
001.94: 726.85 (620)
ŠKIBIN, Mirko
Velika piramida – drugače. Del 1/Mirko Škibin. – Nova Gorica
: samozal., 1994
ISBN 961-90081-0-3
38229504
Naklada: 1000 izvodov
Tisk: Grafika Soča Nova Gorica 1994
Po mnenju Ministrstva za kulturo Republike Slovenije spada knj
plačuje davek po 5% stopnji. Odločba št. 415-777/93 mb, z dne 6. 12. 1993