Jellaludin Rumi (1207-1273)


je največji klasični pesnik Bližnjega vzhoda, po rodu iz današnjega Irana. Tega velikana svetovne književnosti poznamo predvsem po njegovem mističnem
delu Mathnawi, prav tako pa tudi po krajših zbirkah izrekov in citatov.
Iz njegove lirike so navdih zajemali mnogi evropski literati, Rumija pa lahko uvrščamo samo med pesniške orjake, kakršna sta bila v Nemčiji Reiner Maria
Rilke ter Johann Wolfgang von Goethe, v ZDA Walt Whitman ali libanonski priseljenec Kahlil Gibran, na otoku William Blake, ali pa čudoviti Hafis, ki prav tako izhaja iz Bližnjega vzhoda. 

ZAKLADI DUŠE
Jellaludin Rumi
prevedel in izbral Žiga Valetić
Lektor
Jože Klančnik
Oblikovanje
Žiga Valetić
Založila
Grafična agencija Potens in
Alpha Center d.o.o. Ljubljana
Odgovorna urednica
Mateja Hafner
Tisk
Potens d.o.o.
Ljubljana, 2004
CIP – Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
821.222.1-1
821.222.109 Rumi
JALAL al-Din Rumi, Maulana, 1207-1273
Zakladi duše / Jellaludin Rumi; prevedel in izbral
Žiga Valecič. – Ljubljana : Alpha center :
Grafična agencija Potens, 2004
ISBN 961-6070-19-3 (Alpha center)
215922176